Algemene Voorwaarden Scholman E-Commerce, handelend onder naam van Conversie Consultancy

R.J.A. Scholman h.o.d.n. Conversie Consultancy & Scholman E-Commerce (hierna: Scholman E-Commerce) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72900725 en is gevestigd aan Nedereindseweg 540 (3546PT) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Scholman E-Commerce.
 3. Diensten: de Diensten die Scholman E-Commerce aanbiedt zijn advisering omtrent de optimalisatie van websites en webshops in de ruimste zin des woords, alsmede uitvoering van de nodige optimalisatie.
 4. Dienstverlener: R.J.A. Scholman h.o.d.n. Scholman E-Commerce, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Scholman E-Commerce.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Scholman E-Commerce heeft aangesteld, projecten aan Scholman E-Commerce heeft verleend voor Diensten die door Scholman E-Commerce worden uitgevoerd, of waaraan Scholman E-Commerce een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Scholman E-Commerce, alsmede voorstellen van Scholman E-Commerce voor Diensten die door Scholman E-Commerce aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Scholman E-Commerce waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Website: de te optimaliseren Website.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Scholman E-Commerce, elke Overeenkomst tussen Scholman E-Commerce en Opdrachtgever en op elke dienst die door Scholman E-Commerce wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Scholman E-Commerce aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Scholman E-Commerce is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Scholman E-Commerce niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Scholman E-Commerce gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Scholman E-Commerce is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Scholman E-Commerce het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Scholman E-Commerce gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Scholman E-Commerce zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Scholman E-Commerce heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Scholman E-Commerce te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of mondeling.
 2. Scholman E-Commerce heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Scholman E-Commerce is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Scholman E-Commerce wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Scholman E-Commerce wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Scholman E-Commerce is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Scholman E-Commerce van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Scholman E-Commerce kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Scholman E-Commerce ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Scholman E-Commerce tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Scholman E-Commerce is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Scholman E-Commerce kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Scholman E-Commerce nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Scholman E-Commerce zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Scholman E-Commerce staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Scholman E-Commerce de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Scholman E-Commerce aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Scholman E-Commerce heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Scholman E-Commerce niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Scholman E-Commerce, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Scholman E-Commerce is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Scholman E-Commerce Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Scholman E-Commerce aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Scholman E-Commerce of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Scholman E-Commerce recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien Scholman E-Commerce op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Scholman E-Commerce conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 9. Indien Scholman E-Commerce op verzoek van Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever aanwezig dient te zijn, wordt een afspraak ingepland. Een reeds geplande afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze termijn heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gereserveerde tijd dient te vergoeden alsmede reeds gemaakte onkosten.
 10. In het kader van de dienstverlening kan Scholman E-Commerce gebruik maken van artificial intelligence.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Scholman E-Commerce verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Scholman E-Commerce niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Scholman E-Commerce is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Scholman E-Commerce verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Scholman E-Commerce voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Scholman E-Commerce kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Scholman E-Commerce gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Scholman E-Commerce.
 4. Opdrachtgever dient Scholman E-Commerce toegang en inloggegevens te verschaffen van alle nodige programma’s die nodig zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren, waaronder maar niet beperkt tot Google Analytics, Hotjar, en de website.

 

Artikel 8 – Adviezen

 1. Scholman E-Commerce kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Scholman E-Commerce de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Scholman E-Commerce verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Scholman E-Commerce Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Scholman E-Commerce verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Scholman E-Commerce wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Scholman E-Commerce gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Scholman E-Commerce kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Scholman E-Commerce schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9 – Optimaliseren Website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het optimaliseren van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te optimaliseren Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Scholman E-Commerce is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een de geoptimaliseerd Website wordt opgeleverd.
 4. De Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 5. Indien overeengekomen zal Scholman E-Commerce meerdere varianten opleveren. Gedurende een testperiode heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de voor hem beste variant te kijken, welke vervolgens zal worden geïmplementeerd door Scholman E-Commerce, Opdrachtgever of een derde partij. De testperiode bedraagt X-aantal dagen. In deze testperiode kan Opdrachtgever tevens eventuele fouten en gebreken aangeven. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Scholman E-Commerce. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van de partij die de aanpassingen heeft gemaakt.
 6. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – Herschrijving content

 1. Scholman E-Commerce kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor het herschrijven van de content van Opdrachtgever, al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal Scholman E-Commerce schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Scholman E-Commerce die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Scholman E-Commerce hanteert. Scholman E-Commerce heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

 

 

Artikel 11 – Ontwikkelen van designs en huisstijlen

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Scholman E-Commerce kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Scholman E-Commerce stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Scholman E-Commerce zal een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tot 4 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Scholman E-Commerce bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Scholman E-Commerce nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
 1. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Scholman E-Commerce en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

 

Artikel 12 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Scholman E-Commerce of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Scholman E-Commerce recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Scholman E-Commerce aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Scholman E-Commerce bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Scholman E-Commerce gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Scholman E-Commerce spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Scholman E-Commerce.
 4. Scholman E-Commerce spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

 

Artikel 13 – Garanties 

 1. Scholman E-Commerce voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Scholman E-Commerce in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Scholman E-Commerce gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Scholman E-Commerce gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Scholman E-Commerce staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Scholman E-Commerce spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op website wat door Scholman E-Commerce zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Scholman E-Commerce is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Scholman E-Commerce ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Scholman E-Commerce garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Scholman E-Commerce past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd.

 

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Scholman E-Commerce is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Scholman E-Commerce, Scholman E-Commerce een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Scholman E-Commerce voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Scholman E-Commerce opgestelde urenregistratie (nacalculatie). Partijen kunnen tevens een vooraf afgesproken prijs overeenkomen.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Scholman E-Commerce haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Scholman E-Commerce is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Scholman E-Commerce.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Scholman E-Commerce zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Scholman E-Commerce meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Scholman E-Commerce gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Scholman E-Commerce de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Scholman E-Commerceverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Scholman E-Commerce tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Scholman E-Commerce op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. Scholman E-Commerce heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Scholman E-Commerce gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Scholman E-Commerce is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Scholman E-Commerce is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Scholman E-Commerce te vergoeden voor elk financieel verlies dat Scholman E-Commerce lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Scholman E-Commerce is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Scholman E-Commerce wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Scholman E-Commerce, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Scholman E-Commerce zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Scholman E-Commerce of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Scholman E-Commerce buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Scholman E-Commerce is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Scholman E-Commerce alleen geacht te bestaan indien Scholman E-Commerce dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Scholman E-Commerce, is Scholman E-Commerce uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Scholman E-Commerce binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Scholman E-Commerce deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Scholman E-Commerce in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Scholman E-Commerce leidt tot aansprakelijkheid van Scholman E-Commerce, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Scholman E-Commerce. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Scholman E-Commerce sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Scholman E-Commerce is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Scholman E-Commerce voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Scholman E-Commerce geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Scholman E-Commerce.
 6. Enige door Scholman E-Commerce opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Scholman E-Commerce.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Scholman E-Commerce is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Scholman E-Commerce opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Scholman E-Commerce. Scholman E-Commerce is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Scholman E-Commerce nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Scholman E-Commerce haar eigen advies.
 9. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Aansprakelijkheid van Scholman E-Commerce voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Scholman E-Commerce is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Scholman E-Commerce die zonder uitdrukkelijke toestemming van Scholman E-Commerce heeft plaatsgevonden.
 11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Website is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Scholman E-Commerce aansprakelijk.
 12. Scholman E-Commerce is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur of Website.
 13. Scholman E-Commerce staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Scholman E-Commerce verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Scholman E-Commerce vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Scholman E-Commerce binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Scholman E-Commerce.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Scholman E-Commerce en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Scholman E-Commerce bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Scholman E-Commerce is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Scholman E-Commerce opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Scholman E-Commerce steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Scholman E-Commerce op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Scholman E-Commerce zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Scholman E-Commerce niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Scholman E-Commerce aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Scholman E-Commerce vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Scholman E-Commerce vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Scholman E-Commerce is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Scholman E-Commerce en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Scholman E-Commerce een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Scholman E-Commerce onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Scholman E-Commerce waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Scholman E-Commerce en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Scholman E-Commerce worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Scholman E-Commerce gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Scholman E-Commerce rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholman E-Commerce. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Scholman E-Commerce opgeleverde zaken, dient Scholman E-Commerce expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Scholman E-Commerce rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Scholman E-Commerce, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Scholman E-Commerce verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Scholman E-Commerce zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Scholman E-Commerce van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Scholman E-Commerce voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Scholman E-Commerce voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Scholman E-Commerce verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Scholman E-Commerce of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via remco@scholmanecommerce.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Scholman E-Commerce de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Scholman E-Commerce zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Scholman E-Commerceen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Scholman E-Commerce heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Scholman E-Commerce en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Utrecht, 1 maart 2021